Privacyverklaring van de Belangenvereniging Samoza

De Belangenverenging Samoza respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de eisen vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat deze gegevens slechts worden gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen. Gegevens over uw persoon worden naast enkele bestuursleden alleen met derden gedeeld als dit strikt noodzakelijk is.

U kunt zich voor informatie wenden tot:

 

Belangenvereniging Samoza

Anna Franklaan 40

1443 JA Purmerend

 of een mail sturen naar : info@belangenverenigingsamoza.nl

 

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, uw eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker automatisch meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Tevens wordt hiermee de werking van de website geoptimaliseerd. Waar enigszins mogelijk is, worden deze gegevens geanonimiseerd.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt de Belangenvereniging Samoza van u om lid te worden?

  • NAW-gegevens

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer / Mobiel nummer

  • Bankrekeningnummer

Park-gegevens:

  • Plaatsnummer

Met het invullen van uw e-mailadres op de website geeft u de Belangenvereniging Samoza tevens toestemming voor het gebruik ten behoeve van verzending nieuwsbrieven en het voeren van correspondentie.

 

De BelangenVereniging Samoza verwerkt deze informatie op de website en daaraan gerelateerde databases. Deze databases is slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@belangenverenigingsamoza.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door de Belangenvereniging Samoza verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst , het verzenden van nieuwsbrieven of om in het kader van uw lidmaatschap en activiteiten contact met u op te nemen .
Wanneer u een contact- of aanmeldingsformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en de duur van uw lidmaatschap. Indien noodzakelijk geacht, worden de berichten bewaard in het digitale archief. Informatie over transacties wordt bewaard in overeenstemming met fiscale en andere van toepassing zijnde wetgeving.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
De Belangenvereniging Samoza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegeven niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door ons een mail te sturen naar info@belangenverenigingsamoza.nl

 

Aanpassen privacystatement.
De Belangenvereniging Samoza behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen.                             Wijzigingen zullen telkenmale op de website worden gepubliceerd.